• Voor 12u besteld, overmorgen geleverd
 • Gratis bezorging vanaf €200
 • Technische ondersteuning binnen de eerstvolgende werkdag

Algemene verkoopvoorwaarden

 

Algemene Voorwaarden JACOBS DOUWE EGBERTS PRO BE BVBA

BTW nummer: BE0418.098.308

Vestigings- en bezoekadres:
Jacobs Douwe Egberts BE BV

Buro & Design Center

Esplanade 1, bus 18

1020 Brussel

Telefoonnummer: +32 (0)2 490 15 00

(hierna genoemd JDE PRO).

 

A. GEMEENSCHAPPELIJKE VOORWAARDEN AAN ALLE SOORTEN CONTRACTEN EN BESTELLINGEN WAAROP HIERONDER SPECIFIEKER WORDT INGEGAAN

1. Algemeen

a) Op alle verkoop-, verhuur-, bruikleen-, service- en webshop- voorstellen en overeenkomsten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden en het uitgewerkt voorstel bevatten de volledige overeenkomst tussen partijen; geen enkele verklaring of garantie die er niet in is geregeld of andere voorwaarden, kan JDE PRO binden. Onze offertes worden gedaan rekening houdend met onze algemene voorwaarden. Deze zijn altijd van toepassing, onafhankelijk van de algemene voorwaarden van de klant die nooit van toepassing zijn. Alle aanvragen tot verandering van onze algemene voorwaarden kunnen prijzen- of dienstenherzieningen met zich meebrengen. Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling, houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden zonder voorbehoud op al uw bestellingen aanvaardt.

b) Elke bestelling en/of overeenkomst aangegaan met een vertegenwoordiger of zelfstandige agent van JDE PRO is geldig behoudens schriftelijk tegenbericht van JDE PRO binnen de 10 werkdagen.

c) De overeenkomst kan slechts schriftelijk, en mits goedkeuring door beide partijen, worden gewijzigd of aangevuld. De personen die deze overeenkomst ondertekenen verklaren zich bevoegd om hun respectievelijke partij te verbinden.

d) Deze overeenkomst is gesloten “intuitu personae” wat de klant betreft. Deze overeenkomst en de rechten en verplichtingen die eruit voortvloeien voor de klant zijn bijgevolg niet overdraagbaar, rechtstreeks of onrechtstreeks, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van JDE PRO.

e) Elke partij wordt geacht op het adres in de overeenkomst vermeld gedomicilieerd te zijn. Alle briefwisselingen die naar dat adres, of op de aangegeven emailadres, opgestuurd worden zullen als een geldige mededeling beschouwd worden, zolang de andere partij geen schriftelijke melding per aangetekende brief, met kopie per e-mail, van een adresverandering heeft gedaan.

f) De leverings- of plaatsingstermijn worden steeds louter ter indicatie gegeven; geen aanspraak op schadevergoeding of vordering tot ontbinding van de overeenkomst op basis van eventuele vertraging, te wijten aan welke oorzaak ook, kan worden ingesteld.

U hebt de verplichting om bij aflevering het aantal en de staat van de producten te controleren. Zichtbare gebreken dienen onmiddellijk op de afleveringsbon vermeld te worden.

g) Prijslijsten en voorstellen worden vrijblijvend door JDE PRO gegeven en verplichten haar geenszins tot levering; de vermelde voorwaarden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Offertes blijven maximum 30 kalenderdagen geldig.

h) Elke prestatie of levering los van de overeenkomst, alsmede elke hernieuwing of verlenging (zelfs stilzwijgend) van de overeenkomst, vindt plaats tegen de op dat ogenblik geldende prijzen.

i) JDE PRO behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De algemene voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

j) Het feit dat één van de partijen een haar onder de overeenkomst toegekeerd recht niet uitoefent, of niet de strikte uitoefening van één van de contractuele verplichtingen vordert, en dit zelfs gedurende een lange periode, betekent geenszins dat deze partij afziet van dit recht of om dit recht in de toekomst uit te oefenen.

k) De eventuele nietigheid van een clausule zal de geldigheid van de overeenkomst niet aantasten. Beide partijen zullen in gezamenlijk overleg de nietige clausule vervangen door een geldige clausule die zo goed als mogelijk de wil van de partijen weergeeft.

l) Partijen verbinden zich er toe om alle geschillen over de interpretatie, het naleven of de beëindiging van deze overeenkomst in der minne te regelen. In geval van mislukken zullen alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst uitsluitend beslecht worden door de bevoegde rechtbanken van Brussel. De Belgische wet is van toepassing.

 

2. Duur van de overeenkomst (met uitzondering van aankoop van de machines)

a) De overeenkomst neemt een aanvang op de dag van de plaatsing van de machine zoals aangegeven op de plaatsingsbon. Bij gebrek aan specifieke overeengekomen duurtijd bedraagt deze standaard 7 jaar voor nieuwe machines en 5 jaar voor tweedehands machines. Behoudens opzegging wordt de overeenkomst dan automatisch van jaar tot jaar verlengd. Elke partij kan de overeenkomst met een aangetekende brief opzeggen op het einde van de lopende termijn, mits een opzegtermijn van minstens drie maand.

b) Bij huur-, bruikleen- of service-overeenkomst kan deze echter door JDE PRO worden verbroken en de machine, wanneer deze eigendom is van JDE PRO, teruggenomen worden :

 • hetzij binnen de dertig dagen na een aanmaning per aangetekende brief, indien de klant de algemene en/of bijzondere voorwaarden niet eerbiedigt, in het bijzonder, maar zonder dat deze opsomming als beperkend beschouwd kan worden, de bepalingen van art. 3, 5, 7 en 8;
 • hetzij onmiddellijk, indien de klant 2 opeenvolgende facturen niet betaald binnen de 25 dagen na het verstrijken van de overeengekomen betaaltermijn, zich in staat van faillissement bevindt, onder curatele werd gesteld, een gerechtelijk akkoord heeft aangevraagd of zijn uitbating heeft stopgezet of overgedragen, zijn inboedel in pand heeft gegeven, er beslag op zijn goederen of materiaal wordt gezet, en soortgelijke; of indien de klant de voorwaarden uit art. 10 van de algemene voorwaarden niet eerbiedigt.

 

3. Veiligheid

Wordt de machine niet gebruikt (bvb. 's nachts, in weekends, e.d.), dan leeft de klant tenminste de volgende veiligheidsvoorschriften na:

 1. Hoofdschakelaar elektriciteit van de machine uitschakelen (of de stekker uit het stopcontact halen indien de machine geen hoofdschakelaar heeft)
 2. Watertoevoerkraan afsluiten;

Indien de machine voor een periode langer dan 1 week buiten gebruik wordt gesteld is het daarnaast noodzakelijk om bijkomend :

 1. Alle reservoirs (bonen, cacaopoeder, melk, …) leeg te maken en te reinigen
 2. De machine volledig te reinigen en te spoelen

Indien deze veiligheidsvoorschriften niet worden gevolgd draagt alleen de klant de schade die er uit voortvloeit, en ontslaat het JDE PRO van elke aansprakelijkheid.

 

4. Aansprakelijkheid

a) De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat JDE PRO in geen enkel geval kan worden aansprakelijk gesteld voor:

 • elk nadelig gevolg dat voortvloeit uit het verkeerde gebruik van de machine;
 • schade veroorzaakt door overlopen van lek-emmer bij machines die volgens onze installatiefiche op een vaste waterafvoer aangesloten moeten worden;
 • diefstal van de machine of de geldontvangst van de munter;
 • schade ten gevolge van door u, of door u ingeschakelde derden, uitgevoerde reparaties, aanpassingen en onjuist aangebrachte voorzieningen aan de machines;
 • directe of indirecte, materiële of immateriële, of gevolgschade in welke vorm dan ook, inclusief welke voor de klant voortvloeit uit stilstand, storing of slecht functioneren van de machine;

b) De klant vrijwaart JDE PRO in hoofdsom, intrest en kosten, tegen elke aanspraak, al dan niet in rechte, van derde(n).

c) De aansprakelijkheid van JDE PRO voor rechtstreekse materiële schade veroorzaakt door haar machines of haar personeel, wordt in ieder geval, met opzet als enige uitzondering, beperkt tot een bedrag van maximum €1250 per schadegeval of reeks van verband houdende schadegevallen.

d) Behoudens opzet van JDE PRO of haar leidinggevende ondergeschikten, is de vergoeding van schade aan, of gebreken van, geleverde ingrediënten of nevenproducten nooit hoger dan de factuurwaarde van de desbetreffende producten, voor zover dit door de wet toegelaten is.

e) misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en JDE PRO, dan wel tussen JDE PRO en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en JDE PRO, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet, als enig uitzondering, van JDE PRO of haar leidinggevende ondergeschikten.

f) Iedere vordering jegens JDE PRO vervalt onherroepelijk door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

 

5. Verzekering

De klant verbindt zich er toe de machine, in bruikleen, huur of leasing, vermeld in het voorstel, afdoende alle-risico te verzekeren en verzekerd te houden tegen verlies en schade van welke aard dan ook. De klant verbindt zich, op eerste verzoek van JDE PRO, een attest van de verzekeraars aan JDE PRO voor te leggen.

 

6. Octrooi

Daar op de geleverde machine een octrooi rust, is iedere nabootsing, zelfs gedeeltelijk of van onderdelen, uitdrukkelijk verboden. Iedere overtreding zal gerechtelijk vervolgd worden.

 

7. Eigenaar

Teneinde de eigendomsrechten van JDE PRO m.b.t. de in bewaring gegeven/verhuurde machines te vrijwaren wordt er een label, etiket of plaatje op de machines aangebracht dat vermeldt dat de machines eigendom zijn en blijven van JDE PRO. Deze vermelding mag noch verwijderd, noch op enige manier afgedekt of onleesbaar gemaakt worden. Voor dezelfde reden vermeldt de KLANT of hij al dan niet eigenaar is van de ruimte waar (de) machine(s) geplaatst wordt(en). Desgevallend wordt de identiteit en het adres van de eigenaar vermeld. JDE PRO behoudt zich het recht voor de eigenaar schriftelijk te verwittigen dat het (de) machine(s) eigendom is (zijn) en blijft(ven) van JDE PRO. De KLANT mag het (de) machine(s) niet van ruimte veranderen zonder voorafgaande schriftelijk akkoord van JDE PRO, en is niet gerechtigd dit (deze) te vervreemden, verpanden, verhuren, in gebruik af te staan aan derden of hoe dan ook buiten zijn bezit te plaatsen; noch in enigerlei opzicht te wijzigen of aanplakkingen van welke aard ook erop te brengen.

De KLANT verbindt zich ertoe JDE PRO onverwijld in kennis te stellen van staking van zijn activiteiten, beslaglegging, faillissement, vereffening, aanvraag tot uitstel van betaling of van gerechtelijk akkoord, of van soortgelijke herschikkingen van schulden. Hij verbindt zich er ook toe onmiddellijk en spontaan ieder geïnteresseerde persoon, zoals bv. de beslagleggende deurwaarder, vereffenaar, curator, bewindvoerder, eigenaar van de ruimte, enz... op de hoogte te brengen dat de in bewaring gegeven machines eigendom zijn van JDE PRO, en zo nodig deze personen inzage te geven van onderhavige overeenkomst.

 

8. Installatie, opstelling, aansluiting

a) De specifieke installatiefiche van de machine dient steeds in acht genomen te worden bij de plaatsing.

b) JDE PRO voert aan de geldende tarieven het transport uit, de installatie, de opstelling en de aansluiting van de machine op het stopcontact, waarvan de stroomkring exclusief gebruikt wordt voor de machine, en op de waterleiding, voor zover die voorzien is van een wettelijk erkende terugslagklep en van een waterstopkraan (1/2 of 3/4), allen door de KLANT vooraf geïnstalleerd op minder dan één meter van, en in hetzelfde lokaal als, de machine. JDE PRO zorgt voor de waterfilter, de correcte regeling van de machine en haar toebehoren. Daarnaast dient de stroom- en wateraansluiting steeds vlot toegankelijk te zijn.

c) De machine dient ten allen tijden binnen geïnstalleerd te worden in een ruimte waar een normale omgevingstemperatuur (tussen 10°c en 30°c) kan gehandhaafd worden. Dit om te vermijden dat bij koud weer risico op bevriezing van leidingen ontstaat en bij warm weer oververhitting.

d) Bij verhuis of verplaatsing van de machine, verbindt de KLANT zich ertoe JDE PRO minstens één maand van tevoren hiervan te verwittigen. De kosten hieraan verbonden worden aan de KLANT aan de op dat ogenblik geldende voorwaarden gefactureerd.

 

9. Onderhoud en herstelling

a) De klant dient de machine steeds als een goed huisvader in perfecte staat van reinheid en werking te bewaren. Hij zal het rein maken van de machine uitvoeren volgens de gebruiksaanwijzing. De kosten van de reinigingsproducten zijn ten lasten van de klant. JDE PRO zal geenszins verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor de kwaliteit van de reinheid en het gebruik van het (de) toestel(len); noch voor alle daaruit voortvloeiende gevolgen.

b) De kosten van vervanging en/of herstelling van de machine of geïnstalleerde opties zoals een betaalsysteem zijn steeds ten laste van de klant, bv. in geval van abnormale slijtage of beschadiging, een onloochenbaar gebrek aan reinigen (zoals de aanwezigheid van insecten, afval van door de machine gebruikte producten,...) alsmede in geval van daden van vandalisme (zoals stoten, diepe krassen, glasbreuk, enz.).

c) De klant dient er ten allen tijd voor te zorgen dat een herstelling in alle veiligheid kan gebeuren. Dit gaat bijvoorbeeld over, maar is niet beperkt tot, de fysieke plaatsing van het toestel op vlak van toegankelijkheid, de elektrische veiligheid van de installatie, garanderen van veilige afstand, , …

 

10. Bevoorrading

a) Vanwege de afstemming van de ingrediënten op de machines, verbindt de klant er zich toe in de machine, zo bij een huur-, bruikleen- of service-overeenkomst, of zolang zijn toestel onder waarborg staat, slechts de door JDE PRO aanbevolen producten uit het Professional productgamma te gebruiken; en zich hiervoor uitsluitend te bevoorraden bij JDE PRO of de door haar erkende leveranciers. Een vertraging in de levering van de producten is geen reden om van deze bepaling af te wijken.

b) Indien de klant klachten heeft in verband met geleverde producten, meldt hij die schriftelijk aan JDE PRO binnen de vijf werkdagen vanaf de datum van levering . In afwachting van de behandeling ervan, kan JDE PRO de betaling vragen van de vervallen facturen.

U hebt de verplichting om bij aflevering het aantal en de staat van de producten te controleren. Zichtbare gebreken dienen onmiddellijk op de afleveringsbon vermeld te worden.

c) JDE PRO behoudt zich het recht voor vervoerskosten aan te rekenen indien het factuurbedrag (excl. Accijns en BTW) lager is dan € 200. Dit bedrag kan gedurende de looptijd van de overeenkomst op elk moment geïndexeerd worden.

d) Indien de levering gebeurt door een door JDE PRO erkende verdeler zal de klant aan JDE PRO op eerste vraag de toestemming geven om de volumes per artikel op te vragen bij deze verdeler en de verdeler de toestemming geven om deze gegevens (inclusief naam, adres en BTW-nummer) met JDE PRO te delen.

 

11. Betaling

a) Alle facturen zijn onmiddellijk opeisbaar of worden binnen de acht dagen betaald via domiciliering, behoudens andere schriftelijke akkoorden. De klant mag bij de betaling slechts die bedragen in mindering brengen die zijn opgenomen in een door JDE PRO opgestelde kredietnota.

b) Een betaling is slechts rechtsgeldig als zij wordt gedaan op de zetel van JDE PRO, via voorgestelde betalingsmogelijkheden (debetkaarten, kredietkaarten, elektronische betalingsmogelijkheden,…) of op haar bankrekening; en gebeurt op het moment dat JDE PRO in het bezit is van het geld. Geen enkele cashbetaling kan rechtstreeks gebeuren aan vertegenwoordigers, tussenpersonen of derden.

c) Bij schriftelijke ingebrekestelling, in geval van geprotesteerde wissels of ongedekte cheques, in geval van dagvaarding RSZ of andere tekenen van solvabiliteitsproblemen (collectieve schuldregeling, faillissement, verlies aan krediet, …) lastens de contractant, komen de door JDE PRO toegestane betalingsmodaliteiten van rechtswege te vervallen. In zulke gevallen worden alle facturen (zelfs deze die niet vervallen zijn) van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

d) Schuldvergelijking kan enkel toegepast worden mits uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaandelijke

toestemming van de partijen, met uitzondering van ontstentenis van betaling (zie artikel 13) waar JDE PRO gerechtigd is de aan haar verschuldigde bedragen af te houden van betalingen die zij aan de Klant verschuldigd zou zijn.

 

12. Elektronische facturatie

a) De facturen zullen elektronisch aangeleverd worden via het door de klant gekozen afleverplatform tussen volgende mogelijkheden : e-mail (PDF bijlage), website: https://einvoicing.jacobsdouweegbertsprofessional.com of Basware. Indien de klant zijn factuur toch op papier aangeleverd wil krijgen, dan kan dit via verzoek aan info.ProBelux@JDE PROcoffee.com. Voor het aanleveren van facturen op papier zal een kost per document aangerekend worden die vermeld wordt op de tarieflijst.

b) Alle elektronische facturen blijven beschikbaar via de website gedurende minstens 1 jaar.

c) Een elektronische factuur wordt beschouwd als ontvangen op de eerste werkdag volgend op de verzending ongeacht of de klant hem daadwerkelijk heeft ontvangen of niet.

 

13. Ontstentenis van betaling

Indien u met enige betaling in gebreke bent, is JDE PRO gerechtigd om de betaling te verrekenen met eventuele nog te betalen vorderingen, (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden en/of om (een) nieuwe bestelling(en) te weigeren. Bij ontstentenis van betaling worden alle eventuele aan JDE PRO verschuldigde bedragen en de daarmee verband houdende kosten direct opeisbaar.

Ontstentenis van betaling wordt verder behandeld volgens de wet van 22 november 2013 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties zoals deze van tijd tot tijd aangepast of vervangen kan worden. Daarenboven behoudt JDE PRO zich het recht voor alle leveringen alsdan te schorsen, of enkel te laten gebeuren mits betaling bij de levering op kosten van de klant. Bovendien worden de verschuldigde bedragen verhoogd met een conventionele, forfaitaire verhoging van 15 % met een minimum van €100,00. Dit bedrag kan verhoogd worden om de evolutie van de kosten weer te geven. JDE PRO behoudt niettemin het recht de werkelijke opgelopen kosten aan te rekenen, of diegene die door de wetgever bepaald worden.

JDE PRO kan in het kader van incassomaatregelen haar vordering op u overdragen aan een derde. Alle in redelijkheid ter incasso gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bent u verplicht te betalen.

 

14. Prijs ingrediënten

De prijzen van de ingrediënten zijn onder ander onderhevig aan de volgende factoren en kunnen, op eender welk ogenblik, leiden tot een prijswijziging:

 • een prijswijziging van kostenfactoren zoals grondstoffen, brandstofprijzen, taksen, accijnzen, producten, loonaanpassingen, overheidsmaatregelen, verpakkingsmateriaal, beschikbaarheid van bestanddelen, productie lijnen en machines of onderdelen daarvan, etc…
 • verandering in de kostenstructuur van JDE PRO
 • verandering in het machinepark, volume afzet van, of werkomstandigheden bij, de KLANT waardoor de service, of zijn periodiciteit, aangepast dient te worden
 • onverwachte omstandigheden (pandemie, ziektes, abnormale economische omstandigheden, snelle veranderingen in prijzen of kosten evoluties, …).

De prijzen zijn eveneens herzienbaar op elke vervaldag. De verlenging van de overeenkomst geschiedt aan de op dat ogenblik geldende prijzen

 

B. SPECIFIEK AAN VERKOOPOVEREENKOMST VAN MACHINES (GELDIG VOOR VERKOOP OF VERKOOP + SERVICE OVEREENKOMST)

BIJKOMEND AAN A. GEMEENSCHAPPELIJKE VOORWAARDEN (zie begin van de Algemene voorwaarden)

15. Prijs

De verkoopprijs van de machine alsook de kosten voor levering en installatie worden vastgesteld in de offerte.

 

16. Occasies

Het aanbod hangt af van de beschikbare machines en geldt zolang de voorraad strekt.

 

17. Eigendomsvoorbehoud

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de machine de eigendom van JDE PRO blijft tot de verkoopprijs volledig door de klant is betaald.

 

18. Waarborg

De waarborgperiode voor een nieuwe machine bedraagt twaalf maanden na datum van plaatsing. Voor een gebruikte machine bedraagt de waarborgperiode zes maanden na datum van plaatsing. Gedurende deze periode waarborgt JDE PRO de machine tegen eigen ontwerp-, materiaal-, en constructiefouten, voor zover deze de kwaliteit of het gebruik van de machine in belangrijke mate zouden verminderen. Slijtende onderdelen vallen niet onder de waarborg.

 

19. Onderhoud en herstellingen

De klant kan voor het onderhoud en de herstellingen een service-overeenkomst (zie hoofdstuk E) afsluiten, of elke gevraagde interventie apart betalen. Het onderhoud en de herstelling dient aan JDE PRO of een door haar erkende leverancier toevertrouwd te worden.

 

C. SPECIFIEK AAN HUUROVEREENKOMST VAN MACHINES (GELDIG VOOR ALLE TYPES HUURCONTRACTEN)

BIJKOMEND AAN A. GEMEENSCHAPPELIJKE VOORWAARDEN (zie begin van de Algemene voorwaarden)

20. Inhoud

a) De huurovereenkomst van de machine vermeld in het voorstel omvat het gebruik van de machine, de waterfilter en de serviceovereenkomst conform art. 26 t.e.m. 30 in zoverre van toepassing op deze machine. De levering en installatie gebeuren op kosten van de klant.

b) Behoudens bediening van de machine overeenkomstig de bedieningsvoorschriften mag de klant niets aan de machine veranderen, wijzigen, verstellen of toevoegen zonder de uitdrukkelijke toestemming van JDE PRO.

c) De verhuurde machine blijft uitsluitend eigendom van JDE PRO conform artikel 7.

 

21. Prijs

a) De maandelijkse huurprijs wordt bepaald in het contract en kan gedurende de looptijd van het contract aangepast worden. De huurprijs is onderhevig aan de evolutie van de lonen, de prijzen van de onderdelen en de energieprijzen. Na beëindiging van de duurtijd, en in geval van hernieuwing of (stilzwijgende) verlenging van de overeenkomst, kan de huurprijs aangepast worden aan het op dat moment geldende tarief.

De huurprijs wordt vooraf en per trimester betaald. Bij de aanvang van de huurovereenkomst, wordt pro-rata een eerste factuur gemaakt naar het eerstkomende volle trimester. Alle huidige en toekomstige belastingen, taksen en registratierechten uit hoofde van deze huurovereenkomst komen ten laste van de huurder.

 

22. Einde van de overeenkomst - Teruggave van de machine

a) JDE PRO is niet verplicht in te gaan op een voorstel van de klant tot vroegtijdige verbreking van de overeenkomst en kan de uitvoering over de gehele duur van de overeenkomst vorderen. Evenwel aanvaarden partijen nu reeds dat in geval van volledige stopzetting van de activiteiten van de klant, de overeenkomst voortijdig kan worden beëindigd mits betaling van de hierna bepaalde verbrekingsvergoeding.

Bij vroegtijdige verbreking van de overeenkomst, eventueel overeenkomstig art. 2, is de klant een verbrekingsvergoeding verschuldigd gelijk aan 50 % van de tot het einde van de overeenkomst verschuldigde huurprijs, met een minimum van twaalf maanden huur, onder voorbehoud van meerdere door JDE PRO aan te tonen schade.

b) Bij het verstrijken van de termijn vermeld in het contract, kan de klant, minstens drie maanden vóór de vervaldag, een afspraak maken met JDE PRO om de machine terug te halen; zonder dergelijk verzoek wordt de overeenkomst stilzwijgend van jaar tot jaar verlengd.

c) De klant verbindt zich er toe op het einde van de overeenkomst, de machine terug te geven en het ter beschikking te stellen van JDE PRO in dezelfde staat als bij ontvangst, waarbij wordt rekening gehouden met normale slijtage.

 

D. SPECIFIEK AAN BRUIKLEEN-OVEREENKOMST VAN MACHINES (GELDIG VOOR BRUIKLEEN-OVEREENKOMST)

BIJKOMEND AAN A. GEMEENSCHAPPELIJKE VOORWAARDEN (zie begin van de Algemene voorwaarden)

23. Inhoud

a) De bruikleen-overeenkomst van de machine vermeld in het voorstel omvat het gebruik van de machine, geleverd en geïnstalleerd, inclusief de service-overeenkomst volgens art. 26 t.e.m. 30 in zoverre van toepassing op dit toestel.

b) Behoudens bediening van de machine overeenkomstig de bedieningsvoorschriften mag de klant niets aan de machine veranderen, wijzigen, verstellen of toevoegen zonder de uitdrukkelijke toestemming van JDE PRO.

c) Het in bewaargegeven toestel blijft uitsluitend eigendom van JDE PRO conform artikel 7.

 

24. Schadevergoeding bij het niet behalen van jaarlijks volume

De machine wordt in bruikleen gegeven aan de klant. Indien de afgesproken volumes, bepaald in het voorstel, niet behaald worden, kan er een extra bijdrage gelijk aan 35% van het niet gerealiseerde koffievolume aangerekend aan de op dat moment geldend tarief gevraagd worden aan de klant. Tegelijk kunnen de tarieven herzien worden op basis van de werkelijke consumptie.

 

25. Einde van de overeenkomst

a) JDE PRO is niet verplicht in te gaan op een voorstel van de klant tot vroegtijdige verbreking van de overeenkomst en kan de uitvoering over de gehele duur van de overeenkomst vorderen. Evenwel aanvaarden partijen nu reeds dat in geval van volledige stopzetting van de activiteiten van de klant, de overeenkomst voortijdig kan worden beëindigd mits betaling van de hierna bepaalde

Bij vroegtijdige verbreking van de overeenkomst, eventueel overeenkomstig art. 2, is de klant een verbrekingsvergoeding verschuldigd berekend als volgt: 50% van de tot het einde van de overeenkomst niet gerealiseerde koffievolume aangerekend aan de op dat moment geldende tarief, met een minimum vooropgesteld volume van twaalf maanden, onder voorbehoud van meerdere door JDE PRO aan te tonen schade.

b) De in bewaargeving zal (eveneens) vroegtijdig, onmiddellijk en zonder vooropzeg, met toepassing ten laste van de klant van de eerder bepaalde forfaitaire verbrekingsvergoeding, door JDE PRO stopgezet kunnen worden indien de klant:

 • het (de) toestel(len) voor een ander doeleinde gebruikt(en) dan waartoe het (zij) in bewaring gegeven is (zijn);
 • de minimum vastgelegde jaarlijkse hoeveelheden niet afneemt gedurende een periode van 12 opeenvolgende maanden;

c) Bij het verstrijken van de termijn vermeld in de bijzondere voorwaarden, kan de klant, minstens drie maanden vóór de vervaldag, een afspraak maken met JDE PRO om de machine terug te halen; zonder dergelijk verzoek wordt de overeenkomst stilzwijgend van jaar tot jaar verlengd.

d) De klant verbindt zich er toe op het einde van de overeenkomst, de machine terug te geven en het ter beschikking te stellen van JDE PRO in dezelfde staat als bij ontvangst, waarbij wordt rekening gehouden met normale slijtage.

 

E. SPECIFIEK AAN SERVICE OVEREENKOMST VOOR MACHINES (GELDIG VOOR VERKOOP VAN SERVICEOVEREENKOMST OF HUUROVEREENKOMST OF BRUIKLEENOVEREENKOMST)

BIJKOMEND AAN A. GEMEENSCHAPPELIJKE VOORWAARDEN (zie begin van de Algemene voorwaarden)

26. Draagwijdte

a) Voor de machine vermeld in het voorstel, draagt de klant hierbij aan JDE PRO op eventuele storingen te verhelpen. Op de voor haar geldende werktijden stelt JDE PRO daartoe technisch servicepersoneel ter beschikking van maandag t.e.m. vrijdag, alsook een weekendwacht. De klant verleent het technisch servicepersoneel gedurende de normale werkuren toegang tot de plaats waar de machine is opgesteld.

b) De service-overeenkomst omvat alle voorrijkosten (uitgezonderd een toeslag voor avond- en weekendwerk), werkuren en onderdelen die voor een normaal gebruik van de machine nodig zijn, met uitzondering van:

 • de breekbare onderdelen zoals glazen potten, schenkkannen, ruiten, lampen, verlichtingsonderdelen, enz.;
 • het verlies van sleutels of andere stukken;

 

27. Duur

De service-overeenkomst neemt aanvang op de dag van de plaatsing van de machine, en duurt twaalf maanden. De verlenging ervan gebeurt maximaal 6 keer stilzwijgend van jaar tot jaar, behoudens opzegging overeenkomstig art.2. Na 7 jaar, behoudens voorafgaandelijk schriftelijk anders overeengekomen, wordt de service overeenkomst van rechtswege en zonder vooropzeg stopgezet.

 

28. Service oproepen

De klant vergewist zich vóór elke oproep of hij het defect niet zelf kan oplossen overeenkomstig art.29-a, dan wel door de telefonische hulp van JDE PRO. JDE PRO zal behoudens omstandigheden die niet aan haar toedoen te wijten zijn, de interventie doen binnen de eerstvolgende werkdag. Een zaterdag, zondag en/ of feestdag wordt niet beschouwd als een werkdag. Indien de interventie door omstandigheden buiten deze termijn valt ontslaat dit de klant niet van betaling van de herstelling of geeft dit geen recht op enige andere vorm van compensatie.

 

29. Uitsluitingen

Volgende technische interventies zijn niet inbegrepen, en de KLANT betaalt de prijs van de interventie plus de wisselstukken tegen de geldende prijzen in de volgende gevallen:

a) De KLANT kon het defect zelf oplossen, zoals bv :

 • De waterkraan is dicht, er is geen elektrische voeding of de stekker steekt niet in het stopcontact;
 • De lekbak is vol;
 • Een schakelaar (hoofdschakelaar, frigoschakelaar, free-vend schakelaar, service-schakelaar ,...) staat in de verkeerde stand;
 • De machine werd niet gereset.

b) De slijtage, de beschadiging of de storing van de machine is het gevolg van een duidelijk gebrek aan onderhoud, reiniging of voorzorg, zoals bv :

 • Het koffieconcentraat is niet ontdooid;
 • De brewer-unit, doseerunit, uitloopkanalen, mixersysteem of container zijn niet of slecht gereinigd of onderhouden, zijn verstopt, slecht gemonteerd of bevatten vreemde voorwerpen;
 • Bij gebrek aan ontkalking voorzorgsmaatregelen;
 • Slechte munten of vreemde voorwerpen blokkeren de munter;
 • De machine werd niet of met een verkeerd product bijgevuld.

c) Het defect werd al opgelost zonder dat JDE PRO werd verwittigd, of de KLANT beweert geen interventie te hebben gevraagd niettegenstaande de binnengekomen oproep bij JDE PRO.

d) Het defect wordt veroorzaakt door:

 • Foutieve waterbehandeling;
 • Onaangepaste of foutieve elektriciteitstoevoer;
 • Ondeskundig en/of verkeerd gebruik van de machine en/of al dan niet opzettelijke beschadigingen ervan door de KLANT, zijn personeel of derden, al dan niet gebruikers;
 • Het niet gebruiken van de machine overeenkomstig zijn bestemming;
 • Het niet gebruiken in de machine van ingrediënten of bekers betrokken bij of voorgeschreven door JDE PRO.

e) Veranderingen door de klant gevraagd, zoals o.m.

 • verhuis van de machine, aanpassing eraan of aan de munter;
 • herinstellen van de munter, bijplaatsen ervan of weghalen.

f) Onmogelijkheid om de herstelling uit te voeren omwille van het feit dat de veiligheid van de hersteller niet gegarandeerd kan worden (niet exhaustieve voorbeelden: onmogelijkheid om te stroom uit te schakelen, toestel op hoogte geplaatst, geen garantie opveiligheid of veilige afstand...). In dit geval zal een vergoeding gefactureerd worden afhankelijk van de verplaatsingskosten en administratieve werklast van het dossier.

 

30. Prijs

De prijzen van de service-overeenkomst zijn onder ander onderhevig aan de evolutie van de lonen, de kostprijs van de onderdelen en de energieprijzen. De prijzen zullen aangepast worden aan deze evoluties. De prijzen zijn eveneens herzienbaar op elke vervaldag en de verlenging van de serviceovereenkomst geschiedt aan de op dat ogenblik geldende prijzen.

 

F. SPECIFIEK AAN JACOBS DOUWE EGBERTS PRO BE BV WEBSHOP BESTELLINGEN

BIJKOMEND AAN A. GEMEENSCHAPPELIJKE VOORWAARDEN (zie begin van de Algemene voorwaarden), ZO NODIG VERVOLLEDIGD MET DE SPECIFIEKE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP UW TYPE OVEREENKOMST(EN) EN AFSPRAKEN

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1         De Webshop is uitsluitend bedoeld als elektronische bestelmogelijkheid voor professionele klanten van JDE PRO, in hun professionele hoedanigheid, met een registratie bij de Kruispuntbank van Ondernemingen in België of bij het Registre de Commerce et des Sociétés in Groot Hertogdom Luxemburg. JDE PRO doet geen leveringen, plaatsingen of service in andere landen.

1.2         Deze Algemene WEBSHOP BESTELLINGEN voorwaarden (de “Bestellingsvoorwaarden”) zijn van toepassing op bestellingen die via de webshop (de Webshop) van JACOBS DOUWE EGBERTS PRO BE BV (JDE PRO) gebeuren.

1.3         Deze Bestellingsvoorwaarden kunnen te allen tijde door JDE PRO worden  gewijzigd. De gewijzigde Bestellingsvoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van plaatsing op de Webshop of Website. Wij raden u dan ook aan om deze regelmatig na te kijken.


Artikel 2. Bestellen en betalen

2.1         Bestellingen kunnen worden geplaatst op de manier zoals weergegeven op de Webshop onder Bestelproces. Bij Betaalmogelijkheden wordt vermeld hoe betalingen kunnen plaatsvinden.

2.2         De in de Webshop vermelde prijzen van de aangeboden producten zijn in euro’s vermeld. De prijzen zijn exclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Bespaar de verzendkosten van €30 (excl. BTW) door een bestelling van minimum €200 (excl. BTW) te plaatsen.

2.3         Met het inwisselen van een couponcode kunt u een korting krijgen op de voor de couponcode geselecteerde producten.

2.4         U ontvangt de factuur in elektronische vorm (zie artikel 12 van de hierboven vermelde Algemene Voorwaarden)  op het bij JDE PRO bekende email adres of conform uw afspraken omtrent facturatie.

2.5         De betaaltermijn voor facturen vindt u terug in onze schriftelijke afspraken of, bij gebreke hieraan, onder artikel 11 van de hierboven vermelde Algemene Voorwaarden.

2.6         Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling, houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden zonder voorbehoud op al uw bestellingen aanvaardt; en de Bestellingsvoorwaarden op al uw elektronische bestellingen.


Artikel 3.  Levering

3.1         Bestellingen worden bezorgd op de manier zoals weergegeven op de website bij Bestelproces.

3.2 Postbusadressen zijn uitgesloten van levering. Levering vindt uitsluitend in België plaats.

3.3         De bestelde producten worden verzonden naar het bij JDE PRO bekende bezorgadres van uw organisatie. JDE PRO aanvaardt geen aansprakelijkheid indien het opgegeven adres onjuist is.

3.4         U hebt de verplichting om bij aflevering het aantal en de staat van de producten te controleren. Zichtbare gebreken dienen onmiddellijk op de afleveringsbon vermeld te worden.

3.5         Indien de levering niet zou overeenkomen met uw bestelling, dient u deze bij levering te weigeren en dit onmiddellijk aan JDE PRO schriftelijk te melden.


Artikel 4.  Reclamatie

4.1         Voor het melden van een klacht kunt u ons ook bereiken op telefoonnummer 02/490 19 30, of via email naar BE-LU-Info.Pro@JDEcoffee.com. 

4.2         Bij het melden van een klacht aangaande ingrediënten vragen wij u om naast het nummer van de leveringsbon ook het batchnummer en lotnummer van het betreffende artikel mee te delen. Dit zijn de partijgegevens van het product die vermeld staan op de verpakking. 

4.3         Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft JDE PRO de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten, repareren (indien van toepassing) dan wel de factuurwaarde daarvan te crediteren.

 

Artikel 5.  Aanbiedingen en overeenkomsten

5.1          De bestellingen geschieden conform de overeenkomst die u met ons heeft. Bij gebreke hieraan, aan de voorwaarden vermeld op de webshop. Een order komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door JDE PRO.

5.2         Alle aanbiedingen in de Webshop zijn vrijblijvend en binden JDE PRO niet. Het kan voorkomen dat JDE PRO bovenstaande acties niet meer in de aanbieding en/of het assortiment heeft (einde stock of actie, ultieme consumptie datum voorbijgestreefd, tijdelijk buiten stock, …). JDE PRO behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen en het productaanbod te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Aanbiedingen zijn onder voorbehoud van klaarblijkelijke typefouten. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, zal dit nadrukkelijk in het aanbod worden vermeld. .

5.3          JDE PRO is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien u deel uitmaakt van een aankoopcentrale zullen wij, zodra dit technisch mogelijk is, u laten genieten van de voorwaarden afgesproken met uw aankoop centrale. In de tussentijd is het niet mogelijk om van deze voorwaarden voor bestellingen via de webshop te genieten. Wij verzoeken u dan ook tot nader order uw bestellingen verder te plaatsen zoals u nu gewoon bent. Soortgelijk, indien u als voorkeur aangaf via een specifieke tussenpersoon te willen bestellen om uw aankopen te centraliseren, zullen wij u aansporen om via de gewenste platform te bestellen.

5.4            Prijswijzigingen, typefouten en uitverkocht voorbehouden.

 

Artikel 6. My Coffee Plan deelname voorwaarden (beschikbaar vanaf 2022)

Met My Coffee Plan kunt u een herhaalbestelling plaatsen waardoor op het door u gekozen tijdschema automatisch een bestelling gecreëerd wordt.

De kosten die bij u in rekening worden gebracht zullen bestaan uit de prijs van het product op de dag van bestelling plus eventuele belastingen.

Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde aan te passen zonder voorafgaande notificatie.

Uw herhaalbestelling zal van kracht blijven totdat u deze stopzet. U kunt deze herhaalbestelling te allen tijde stopzetten. Let op dat deze stopzetting 5 werkdagen voor de dag van verzending bij ons binnen moet zijn. U kunt deze stopzetting in uw My Coffee Plan account aangeven.

Wij behouden ons het recht voor om op ieder moment zonder voorafgaande termijn de herhaalbestelling stop te zetten. U betaalt in dat geval alleen voor de orders die naar u verstuurd zijn.

 

Versie : 23 maart 2022