• Voor 12u besteld, overmorgen geleverd
  • Gratis bezorging vanaf €200
  • Technische ondersteuning binnen de eerstvolgende werkdag

Gebruiksvoorwaarden

Welkom op de website van JACOBS DOUWE EGBERTS BELGIUM BV (hierna genoemd "JDE PRO"). Deze website wordt u aangeboden door JACOBS DOUWE EGBERTS BELGIUM BV, Esplanade 1, bus 18, België.

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van deze Web Site en op alle informatie, aanbevelingen en/of diensten die via deze Web Site aangeboden worden (de “Informatie”). Door de Web Site te gebruiken stemt u in met de Gebruiksvoorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door JDE PRO worden gewijzigd. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van plaatsing op deze Web Site .


Informatie en aansprakelijkheid
De Informatie heeft uitsluitend een algemeen informatief doel. JDE PRO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van het gebruik of het geen gebruik kunnen maken van de Web Site, daarbij inbegrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie, tenzij zulke schade te wijten is aan opzet of grove schuld van JDE PRO of haar leidinggevende ondergeschikten. Ook sluit JDE PRO aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit het gebruik van e-mail, daarbij inbegrepen schade door storing of vertraging in de verzending van e-mail, het tegenhouden of manipuleren van e-mail door derden of door computerprogramma’s die gebruikt worden voor het elektronisch verspreiden van virussen.


Privacybeleid
Persoonlijke informatie verstrekt of verzameld via of in connectie met deze Web Site zal uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met het Privacybeleid van JDE PRO. De Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Privacybeleid zoals weergegeven op deze website.


Links
Deze website kan links naar internet websites van derden bevatten. Voor de inhoud of het gebruik van deze andere websites draagt JDE PRO geen verantwoordelijkheid. Het Privacybeleid van JDE PRO is niet van toepassing op het verwerken van uw persoonlijke gegevens via deze websites van derden.


Intellectueel eigendom

Tenzij anders vermeld, zijn alle rechten op deze Web Site en de Informatie, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten daarbij inbegrepen, eigendom van JDE PRO. Het is gebruikers toegestaan om de Web Site en de Informatie te lezen en kopieën voor eigen, persoonlijk gebruik te maken bijvoorbeeld door deze af te drukken of te bewaren. Voor ieder ander gebruik van de Informatie of de Web Site, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) deze Web Site op een website van derden of het leggen van links naar de website, is voorafgaande schriftelijke toestemming van JDE PRO vereist.

“DOUWE EGBERTS(r)” en alle andere merken die op deze Web Site voorkomen zijn geregistreerde merken van JDE PRO of aan haar verbonden ondernemingen.

 

Ongevraagde ideeën
Wanneer u ongevraagd ideeën en/of materiaal in welke vorm ook (“Materiaal”) op deze Web Site plaatst of per e-mail of op een andere manier aan ons verstrekt, is JDE PRO vrij om dit Materiaal naar eigen inzicht te gebruiken zonder dat daarvoor een vergoeding verschuldigd is en zonder dat JDE PRO aan enige geheimhouding gebonden is. U vrijwaart JDE PRO tegen aanspraken en vorderingen van derden die voortvloeien uit het gebruik van Materiaal dat intellectuele eigendomsrechten van derden schendt of onrechtmatig is ten aanzien van derden.


Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Op deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden, daarbij inbegrepen geschillen over het bestaan en de geldigheid van deze Gebruiksvoorwaarden, zullen worden voorgelegd aan de terzake bevoegde rechter in Brussel tenzij een dwingendrechtelijke wettelijke bepaling anderszins voorschrijft.

6 juni 2015